TV조선 뉴스 판 - 03/16/17 (델리모션[1/2])

델리모션[1/2] - http://www.dailymotion.com/embed/video/k170lvMFbhAsSDm9ZWJ


델리모션[2/2] - http://www.dailymotion.com/embed/video/k34vRnhVFHgKsdm9ZX4


Oload-1 - https://openload.co/embed/ff0CV42vLWc/


Oload-2 - https://openload.co/embed/vvNqto0_3Uc/